Masthash

#KarinSvereniusHolm

Kinetograph
2 months ago

Karin Sverenius Holm (Swedish) - Fox Dance, oil on canvas, 2006 #KarinSvereniusHolm #mastoart #artist #art #Sweden

Art by Karin Sverenius Holm