Masthash

#ProgrammingLanguage

veer66
4 days ago

ไม่นับเรื่องใช้หรือไม่ใช้ garbage collection ไม่นับเรื่อง data structure พื้นฐานที่ไม่เหมือนกัน และไม่ได้เขียนเรื่อง compile หรือ interpret ผมสมมุติว่า compile ให้หมดเลยแล้วกันเพราะว่า mruby ก็ยัง compile ได้เลย ทำไม compile แล้วโปรแกรมไม่รันเร็วเท่าเขียน Go เป็นต้น

เมื่อเห็นโปรแกรมเท่านี้

a * b

หรือจะเขียนแบบ Lisp ก็ตามเหมือนกัน

(* a b)

แปลไปเป็น assembly สำหรับ 8088 + 8087 ก็แปลงไปเป็นคำสั่ง แน่ IMUL หรือ FMUL แต่ว่าไม่รู้ว่า type อะไร มันอาจจะเป็น string ก็ได้ อาจจะเป็น list ก็ได้ ก็ check type ก่อน แล้วก็กระโดดไปทำสิ่งที่ควรทำกับ type นั้น check type และกระโดดนี่มันช้ากว่า FMUL อีก โดยเฉพาะการกระโดด CPU ต้องเดาว่าจะข้ามไปทำคำสั่งต่อไปดีหรือเปล่า ซึ่งก็อาจจะเดาผิด ถ้า compiler รู้แต่แรกเลยว่าเป็น type อะไร โปรแกรมมันเร็วขึ้นเพราะไม่ต้องมา check type ตอนรัน

การที่จะรู้ type ได้ก็มีอยู่ 2 อย่าง คือโปรแกรมเมอร์เขียนบอกเองเลย เช่น

(declare (integer a b))

แบบข้างบน compiler เห็นก็เลือก IMUL ได้เลย เพราะรู้แล้วว่า a และ b เป็น integer หรือไม่ compiler ไปหาเอาซึ่งเรียกว่า type inference เช่น

บรรทัดก่อนหน้าเขียน

(setq a 10)

(setq b 20)

แบบนี้ก็รู้อยู่แล้วว่า 10 และ 20 มันเป็น integer แต่เวลาทำจริง ๆ มันก็จะซับซ้อนกว่านี้อีก

แต่บางทีโปรแกรมเมอร์ไม่ได้ประกาศ type รวมถึง inference เองก็ได้ แต่ละภาษาใช้วิธีไม่เหมือนกัน เช่น Go ก็จะไม่ compile บอกให้โปรแกรมเมอร์ไปใส่ type มาจน compiler พอใจ; Common Lisp ต่างออกไปคือ ถ้าไม่รู้ว่า type อะไรก็ compile อยู่ดีแล้วเดี๋ยวค่อยไป check type ตอนรันก็ได้

ทั้งหมดที่ว่ามายังไม่เกี่ยวกับ JIT compilation เลย แต่ความรู้เกี่ยว JIT compilation ของผมจำกัดมาก เคยอ่านแค่ของ Ruby ผ่าน ลักษณะการทำงานคือรันทีแรกก็ check type ไปก่อน ก็จะรู้ type แล้วตอนรันนั่นล่ะ พอรันซ้ำที่เดิมไป 10 ค่อย generate code แบบที่ไม่ต้อง check type ออกมา ทีนี้รอบต่อไปก็จะรันไวขึ้น ปัจจุบัน Ruby ใช้เทคนิค Basic Block Versioning ใน YJIT ซึ่งผมยังไม่ได้อ่านละเอียด

สำหรับคนที่เขียน Common Lisp อาจจะช่างหัว JIT compiler ไปเลยก็ได้ เพราะรู้อยู่แล้วว่าอยากให้ code ส่วน ไหนรันเร็ว ก็ให้ใส่ type เข้าไปตรงนั้น มันก็จะรันเร็วขึ้น ส่วนที่ไม่ได้อยาก optimize ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยอื่น ๆ

https://veer66.wordpress.com/2023/12/01/programming-language-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7/

#optimizaiton #programmingLanguage #typeChecking

gregorni
5 days ago

What kind of programming language syntax is more helpful for someone absolutely new to programming, with no prior experience?

- Something innovative that makes explaining concepts incredibly easy
- Something more traditional that they can apply to a lot of languages when they move on

Feel free to give reasons down below!

#programminglanguage #programminglanguages #learning #learntocode #learn2code #syntax

TAO
5 days ago

NB in LAST [ https://xtao.org/last.html ] we'd write the Y combinator as:

LA LASTATT LASTATT

and the simplified version as:

LA LATT LASTATT

the omega term being:

LATT

This is even simpler and thus, to me, more beautiful. No arbitrary variable names, no numerical indices. Just the essence. Nothing left to take away. Perfection attained?

#lambda #calculus #lambdacalculus #computing #computerscience #simplicity #perfection #ycombinator #omega #last #minimal #programminglanguage #essence

TAO
6 days ago

https://xtao.org/last.html

LAST is an extremely minimal programming language which uses only 4 symbols (conventionally L, A, S, and T) to encode any algorithm. In that LAST is analogous with DNA, the language of biology, which uses only 4 symbols (conventionally C, G, A, and T) to encode any organism.

#last #programming #language #lambdacalculus #dna #extreme #minimal #programminglanguage

Mai :v_trans:
1 week ago

Finally fixed a longlasting bug in my #cpp error reporting library where you can add two labels that are far apart and the library will print every line inbetween these both positions, wasting precious terminal screenspace. Now it skips all those lines that does not contain themself a label or are part of a multi-line label.

Very good for reporting errors in big sourcefiles!

https://codeark.it/Lapyst/lib-error-reporting-cpp/releases/tag/v1.4.0

#programminglanguage #langdev #libraries #coding

Salvatore “antirez” Sanfilippo and others discuss why #C took off as a #ProgrammingLanguage for #Unix and what could be improved in this #HackerNews comment-thread:

https://news.ycombinator.com/item?id=38411970

#PLDI #Programming

Mai :v_trans:
1 week ago

Streaming some #lapystlang #programminglanguage #development over on #twitch !
Also listening to some #phonk music on the side :3

https://www.twitch.tv/mailapyst

#stream #streaming

lorddimwit: not a typewriter
2 weeks ago

Every #ProgrammingLanguage is a DSL if you’re bad enough at specifying domains.

Drew :lisp:
3 weeks ago

just found about about the Grain programming language, which does not seem to bring anything new to the table at all. Their whole deal is that it's compiled to web assembly, but so is: C, C++, Guile, Haskell, Rust, etc. Would love to know if any of you find it interesting

#programminglanguage #grainlang #webassembly

cli345
4 weeks ago

Review G'MIC effects with this 3-cards Memory.
The game is programmed with FuncSug.
▶️ Memory Game: https://cl4cnam.github.io/gmicMemory/memory.html
▶️ Source Code: https://github.com/cl4cnam/gmicMemory
▶️ G'MIC: https://gmic.eu
▶️ FuncSug: https://github.com/cl4cnam/funcSug

#memorygame #funcsug #gamedev #programmingLanguage
@gmic

Screenshot of the game
David Meyer
1 month ago

Is LaTeX a programming language?

It's at least a markup language.

But what about TikZ? That seems to at least have some programming constructs (like for loops). And how about lualatex? That definitely seems like a programming language.

So is LaTeX source "code"?

#texlatex #tikz #lualatex #markuplanguage #programminglanguage #philosphy

TikZ
lualatex output
Tikz output
lualatex source
Jan :rust: :ferris:
1 month ago

Pony - an open-source, object-oriented, actor-model, capabilities-secure, high-performance programming language

https://www.ponylang.io/

This programming language should definitely get more eyes on it! 👀 Looks really interesting!

#ProgrammingLanguage #Pony #PonyLang #MemorySafety #Performance

Recently, I had to learn Scala for a project at work. I wanted to share the path I took and my thoughts on the Scala programming language the same way I did when Learning Go.

Features I like

 1. My absolute favorite feature is the case classes. Combine them with pattern matching, that just makes it such a powerful feature. This alone changes the way you write Scala code. It’s such a cool feature. I wish other programming languages copied this feature. It’s that good.
 2. Infix notation which allows you to define method names such that you don’t have to call them using the “.” notation. This is very similar to Ruby.
 3. Function currying implementation seems well implemented and the syntax is actually pretty good. This is a unique take, very specific to Scala.

Developer Experience (DX) 🐎💨💩

Like Java, Scala has a horrible DX. Programmers defending Java/Scala’s DX are typically the ones suffering from Stockholm Syndrome or plain masochists. You haven’t seen or tried good DX, so STFU. Disagree with me? That’s fine. Scala has been around since a long time now and still isn’t a popular programming language for this very reason, besides poor marketing.

Documentation

Their API docs and landing page definitely need some love from the community. Compare that to Golang, it’s night and day. The Golang tour is by far, the best tour a programming language has. It’s fantastic and just going through the tour would be good enough for you to get a decent amount of knowledge for a beginner. Java, JavaScript (MDN), Ruby, Golang etc, all have top-notch documentation. Everything is clear and concise.

Ease of setup

This is where Scala shines and blows the other languages out of the water. You essentially install Coursier using Homebrew, that installs the cs command and run cs setup to install Scala. That’s it. Coursier made it so simple. I had Scala installed on my computer in less than 6 mins. Didn’t have to struggle with the setup at all. I don’t think I have ever had such an experience with any other programming language. Installing Ruby for the first time on Linux took me longer than that. Kudos to the team for coming up with such a tool.

IDE

The fact that I have to use an IDE to get the most out of Scala is a buzzkill. I’m not a fan of IDEs and I just like my light weight text editors as my coding environments.

Getting Started

I recommend the following resources to get a good idea of the Scala programming language –

 1. JVMLS 2015 – Compilers are Databases
 2. Keynote: Scala’s Road Ahead by Martin Odersky
 3. Scala book – this feels comprehensive. I haven’t finished this fully yet, but it has been helpful so far
 4. Let’s talk about Scala 3

Also, I was going over this video of Martin Odersky, a seemingly nice dude, and found it funny when he mentioned that Scala is superior to Python as a first course in universities.

BRO, WHICH UNIVERSITIES ARE DOING THAT?!

https://iam.mt/learning-scala/

#programmingLanguage #scala

Scala logo

I just published KCL Biweekly Newsletter | ArtifactHub KCL Integration & Rename features in IDE https://link.medium.com/BmwxeXaieEb #Kubernetes #DevOps #programminglanguage

I just published Writing Terraform Plan Polices with KCL Programming Language https://link.medium.com/JAmqDQ8tXDb #terraform #Kubernetes #DevOps #programminglanguage

Jan :rust: :ferris:
2 months ago

You know that #BigTech looses millions of $ through their deployed #AI systems, right? You can expect a much higher price for using their #LLMs in the future - be it your privacy or your money.

So instead of learning proompt engineering, why not do something more useful and invest your time into learning a new #ProgrammingLanguage:

- #Rust - a language empowering everyone to build reliable and efficient software
- #Haskell - a purely functional language that changes the way you think

kamatahvel🇺🇦
2 months ago

An early farewell to my first official #programmingLanguage - #vbscript. It helped me automate ~80% of my job back then and made me curious enough to explore more languages soon after. I always feel like the early advice I read to turn on strict type enforcement really helped establish a great foundation for procedural thinking.

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/whats-new/deprecated-features-resources

Jan :rust: :ferris:
2 months ago

This looks wild! 🤯

civet - The Modern Way to Write #TypeScript

https://civet.dev/

#ProgrammingLanguage #Transpiler #FunctionalProgramming

River ΘΔ
2 months ago

Which language you'd pick if you had to? There are no good options >:3

#Shitpost #Poll #SoftwareDevelopment #Programming #ProgrammingLanguage

WetHat💦
2 months ago

Mark Watson (@mark_watson) wrote this #eBook to introduce #CommonLisp to developers who already know how to program in another language. If you are a complete beginner, you can still master the material in this book with some effort.

https://leanpub.com/lovinglisp/read#leanpub-auto-why-did-i-write-this-book

#tutorial #ProgrammingLanguage #Lisp #SBCL #Quicklisp

Anupam 《ミ》λ≡
2 months ago

Wonder what a strongly #typed #programminglanguage with only structural types, including variants, and native support for #optics would look and feel like?

Curious if anyone remembers this blast from the past, and the big smile that Michael Distaso had leading the parade thru New Orleans. #HealthcareIT #HealthCareSystems #MUG #Software #EMR #EHR #MUMPS #ANSI #ProgrammingLanguage

A coffee mug with a brown Mississippi Steamboat, Welcome Aboard, MUG '86 on it.
cli345
2 months ago

The pictures of this memory game are made with "G'MIC -> Artistic -> Comicbook".
The game is programmed with FuncSug.
▶️ Memory Game: https://cl4cnam.github.io/Memory2/memory.html
▶️ G'MIC: https://gmic.eu
▶️ Comicbook: https://github.com/cl4cnam/gimp_cartoon_plugin
▶️ FuncSug: https://github.com/cl4cnam/funcSug

#memorygame #photoToCartoon #funcsug #gamedev #programmingLanguage

Screenshot of the game
Jan :rust: :ferris:
2 months ago
musicmatze :rust: :nixos:
3 months ago

One thing people always forget:

You don't have to be an expert in your #programminglanguage only, you also have to be good at designing your code, its architecture.

You could be a mediocre #rust programmer, if you're good at code structure and architecture, your code will be magnitudes better than the code of a 10x-rust-super-hyper-dev that knows nothing about how to structure their code!

Giuseppe Sellaroli
3 months ago

Meet hurdy, the #programmingLanguage that I created as a scripting language for my #gameEngine gurdy (see what I did there?)!

I had toyed with the idea of doing this for a while, but it wasn't until I discovered the excellent book "Crafting Interpreters" by @munificent earlier this year that I started believing it was feasible!

Programming language code sample. It reads:

plate.interact = function() {
  ines = characters.ines
  blocking_thread(function() {
    if room.navigation:are_points_connected(ines.position, plate.interact_position) {
      say(ines, "It says it's a reproduction of the first coin ever earned by uncle Lee.")
      ines:face("S")
      wait(1)
      say(ines, "Heh heh.")
    }
    else
      say(ines, "I can't reach it, it's behind this force field.")
  })
}
M. K. Broll 🚲
3 months ago

@ikbenbas I assume that thousands of cats „assist“ worldwide when programmers are coding. Why isn’t there a #ProgrammingLanguage named #Cat?
#Python #Rust #Java #Swift

Julien M.
3 months ago
#Haskell #CategoryTheory
#Lawvere — A categorical #ProgrammingLanguage with effects

Very work-in-progress

- Compile to any category that has structures corresponding to the programming features you use (cartesian closed, distributive, etc.).
- Comes with is an evaluator in #Haskell, a compiler to #JavaScript, and a "bytecode" compiler to a #CategoricalAbstractMachine.
- Effect system based on free effect categories.
- Point-free #FunctionalProgramming (no lambdas); a categorical take on #ConcatenativeProgramming.

The #Lawvere language (and the executable bill) is named after #WilliamLawvere.
https://github.com/jameshaydon/lawvere
Fission
3 months ago

Join us this week for the Causal Islands Podcast as Ramsey Nasser discusses how he created an Arabic programming language called Qalb. https://nas.sr/%D9%82%D9%84%D8%A8/ #programminglanguage

Károly Kass
3 months ago

🤓📊 The Top Programming Languages 2023 >
Python and SQL are on top, but old languages shouldn’t be forgotten
https://spectrum.ieee.org/the-top-programming-languages-2023
#programming #programminglanguages #programminglanguage #development #developer
#IEEESpectrum ( @IEEESpectrum@twitter.com )

#Terraform wants to go to all the #ProgrammingLanguage parties, but it's really two .ini files in an overcoat.

What #license should #Squarepants compiler and libraries have?

I understand very little about software licensing.

The language still uses a lot of code originally written in #Elm, which mostly uses the BSD-3.

Squarepants is meant to be an #accessible, #functional #ProgrammingLanguage for interactive applications.

I think I want to find the right compromise between making the world a better place and allowing independent developers to make money with it.

My big-picture priority is to give power to the powerless and erode entrenched powers.

Any suggestions from people who have spent more time than me on this would be welcome.

Causal Islands
3 months ago

Anyone interested in programming languages should check out next week's Causal Islands Podcast! https://lu.ma/causalislandspodcast.

@nasser will discuss his work creating Alb, an Arabic programming language, and Jon Corbett will share his work on a new programming language based on his indigenous computing framework! #programminglanguage

"The Top Programming Languages 2023 > Python and SQL are on top, but old languages shouldn’t be forgotten"
#Python #SQL #ProgrammingLanguage
https://spectrum.ieee.org/the-top-programming-languages-2023
From #IEEESpectrum

CryptoNewsBot
3 months ago

Artbitrum founder says Stylus is a game changer for EVMs - The Arbitrum-building Offchain Labs co-founder Ed Felten said its... - https://cointelegraph.com/news/arbitrum-stylus-game-changer-for-evms-artbitrum-founder #koreablockchainweek #programminglanguage #offchainlabs #arbitrum #edfelten #stylus #rust

CryptoNewsBot
3 months ago

5 real-world Python applications - From web development frameworks to machine learning libraries, Py... - https://cointelegraph.com/news/5-real-world-python-applications #scientificcomputing #programminglanguage #pythonapplications #real-worldimpact #webdevelopment #dataanalysis #iot

@poofdyke #HTML will always hold a special place in my heart.

Mostly because it is literally the ONLY #ProgrammingLanguage I could ever learn, understand, and actually implement. 😆

Jan :rust: :ferris:
4 months ago

#Rust's explicitness is more profound than you might think:

A #ProgrammingLanguage is a tool for #communication, so this actually tells us how communication (in software projects) should happen in general - which is: in an _explicit way_.

Implicit communication is the actual billion dollar mistake!

#SoftwareEngineering #ProjectManagement #RequirementEngineering
#RustLang
#ExplicitOverImplicit (funny - i've apparenly used that hashtag already in some other toot)

sofia ☮️🏴
4 months ago

does any #programmingLanguage have something like partial evaluation based on named parameters? so like #currying, but you can add the parameters in any order, and get a function back that that evaluates the still missing parameters?
it seems pretty handy to me…

here is an example for how i think this could work in #JS:

// pseudo JS function for "name-based partial evaluation"
// ":>" signifies the sort of funtion i mean
// "//>>" signifies what would be returned

const speed = {time, distance} :>
	distance / time

speed {distance: 2, time: 4}
//>> .5

speed {time: 20}
//>> {distance} :> distance / 20

speed {distance: 10}
//>> {time} :> 10 / time

speed {distance: 5} {time: 2}
//== 2.5
Jan :rust: :ferris:
4 months ago

V:
https://vlang.io/

Val:
https://www.val-lang.dev/

Vale:
https://vale.dev/

Can someone please pick the best ideas from all these #ProgrammingLanguage's above and call it `Vax`.

Thank you.

A vaccine against memory unsafety if you will.

#Vax #MemorySafety #Val #VLang #Vale

Rosa Control
4 months ago

You wanna try a new #programmingLanguage, how do you do it? What kind of stuff do you write with it?

Mark Gardner ‍:sdf:
4 months ago

@eliasp @ColinTheMathmo As an aside, it’s really strange when #developers that use #Linux and other #FOSS tools champion an ecosystem where a thousand distributions and desktop environments bloom, but in the next breath insist the best #ProgrammingLanguage is one that lashes them to One True #Programming Style.

Mark Gardner ‍:sdf:
5 months ago

@ericg tbh every #ProgrammingLanguage hears this

“There are only two kinds of languages: the ones people complain about and the ones nobody uses.” —Bjarne Stroustrup, creator of C++

Jan <3
5 months ago

Okay, adding #swift Automatic Reference Counting (ARC), which is thread safe, to what my dream #programmingLanguage should have. Compared to Swift, #nim their preferred implementation, ORC, doesn’t leak memory when dealing with reference cycles. Although I don’t know if #nimlang their implementation it thread safe, as well.

Maybe my theoretical #languageDesign should warn, but leak upon reference cycles. It seems to make the implementation easier.

This is the greatest #programminglanguage ever created. Get out of here with your #rust, #go, #typescript... #DreamBerd is where it is at:

https://github.com/TodePond/DreamBerd/

lorddimwit: not a typewriter
5 months ago

“We make it impossible to have a #DanglingPointer in our #ProgrammingLanguage

Yeah but it makes it really difficult to do this sort of thing.

“Right, in that case the idiomatic thing to do is use an ID or numeric index.”

…that sounds like a dangling pointer with extra steps.

Hot take: debating which #ProgrammingLanguage is better on the internet is kind of annoying, but spreading propaganda for your favorite #pl is good

Jan :rust: :ferris:
6 months ago

#Prediction: #RocLang will make purely functional programming languages mainstream and much more accessible.

https://www.roc-lang.org/

#ProgrammingLanguage #FunctionalProgramming #DX #DeveloperExperience

Jan :rust: :ferris:
7 months ago

Inko - A language for building concurrent software with confidence

https://inko-lang.org/

Looks quite nice! Almost like a mix of #RustLang and #GoLang (with 75% Rust and 25% Go).

#Inko #InkoLang #Concurrency #ProgrammingLanguage

Inautilo
7 months ago

#Development #Trends
RedMonk top 20 programming languages over time · The top four languages are still the same for over a decade now https://ilo.im/12yxqx

_____
#Chart #Ranking #ProgrammingLanguage #WebDevelopment #WebDev #Frontend #Backend #CSS #Java #JavaScript #PHP #Python #Ruby #Rust #TypeScript

lorddimwit: not a typewriter
7 months ago

My 18yo nephew asked me what my favorite #ProgrammingLanguage is and I don’t actually know the answer.

I *use* #C and #Go for applications. I write #Python for data munging and scripts and small apps. I’ve written many thousands of lines of each. I sponsor #Zig.

But is one of them my *favorite*?

I think my favorite would probably be something like #APL or #BQN or #Lisp or #Prolog or #PostScript or #Forth or #REXX or #Tcl or #Eiffel or #REBOL or #Oberon or #HyperTalk or #TutorialD or…

Jan :rust: :ferris:
7 months ago

If you thought #TypeScript had a crazy #TypeSystem then you probably haven't heard of #Ezno yet (by kaleidawave):

Introducing Ezno:
https://kaleidawave.github.io/posts/introducing-ezno/

"In short, it is a #JavaScript #compiler featuring checking, #correctness and #performance for building full-stack (rendering on the client and server) websites."

Ezno in '23:
https://kaleidawave.github.io/posts/ezno-23/

This type system is craaaazyyy!🤪

Can't wait for 1.0! :awesome: 🚀

#ProgrammingLanguage #WebDev

Jan :rust: :ferris:
8 months ago

Inventing software that can "understand" context-dependent, ambiguous natural language, so that we can let it generate software with a context-free, unambiguous language. ➰

What can go wrong!? :awesome:

#AI #ArtificialIntelligence #ChatGPT #LLM #SALAMI #ContextFree #ProgrammingLanguage #Compiler

vascorsd
8 months ago
Sergrass 🇺🇦
8 months ago

I've been playing with #janet on and off for the past year or so, and I've really enjoyed it! Recently a friend sent me this very nice guide which is in many ways more comprehensive than other Janet guides I've seen https://janet.guide/

If you like Lisps be sure to check it out!

#ProgrammingLanguage

Causal Islands
8 months ago

Want to learn more about Idris 2 ahead of Causal Islands🏝️?

Read Edwin Brady's paper, Idris 2: Quantitative Type Theory in Practice, and be ahead of the class. https://www.type-driven.org.uk/edwinb/papers/idris-qtt.pdf #programminglanguage

Uli Kusterer
8 months ago

I still dream of finding a good syntax for if-expressions (as opposed to the statement form that already exists) for HyperCard.

Rust-style wouldn't be very English:

put if myCondition then 5 else 6 into myVar

But maybe something postfix like

put 5 if myCondition else 6 into myVar

But that still reads very badly. Too much complexity per line. Maybe the inherent complexity of an if-expression just violates the spirit of HyperTalk.

#hypercard #programmingLanguage #hypertalk

Daniel Düsentrieb
9 months ago

That moment with a new #programmingLanguage that feels like freshly falling in love.

Currently having this feeling with #Clojure

I'm interested in functional languees since I had one semester of #racket but it always felt like a sandbox language (sry to all full time racket devs). With Clojure beeing a #JVM language I might actually integrate it in the stuff I build otherwise

#programming

Pratik Patel
10 months ago

A brief history of #Rust, a programming language that emerged from a side project and has been instrumental in driving the shift toward memory safe #programming.

https://www.technologyreview.com/2023/02/14/1067869/rust-worlds-fastest-growing-programming-language/

#ProgrammingLanguage

CMoz
11 months ago
Paul Biggar
1 year ago

Where are the #programminglanguage and #devtools people on this thing? Would love suggestions of who to follow

Jan :rust: :ferris:
1 year ago

Guess it's time for an #introduction

Hi, I'm Jan, a software developer who is probably way too obsessed with #Rust. Besides Rust, I'm really interested in #TypeScript, #WebDev, #WebDesign, #ProgrammingLanguage's, #OpenSource and so much more.

I like to keep an open mind for other people's perspectives, because, IMO, only then you can truly learn something new and form connections with each other. However, I do have strong opinions on certain topics.

Come say hi and let's be friends!🙂